Verkeersmanagement
Advertisement


Wat zijn uw ervaringen met regionale monitoring?[]

(uitwerken in groepjes)

 • Bij welk(e) verkeersmonitoringsproject(en) of proces(sen) bent u betrokken (geweest)?
 • Kunt u het project / proces kort beschrijven?
 • Wat zijn uw ervaringen m.b.t.
 • Doelstellingen (zijn ze helder? zijn ze gerealiseerd?)
 • Organisatie (welke partijen? Is samenwerking effectief?)
 • Kwaliteit van de data (zijn ze bruikbaar voor het doel?)
 • Is er voldoende draagvlak bij bestuurders en anderen?
 • Is informatie over hoe zo’n soort project / proces verloopt of kan worden opgezet voldoende aanwezig? Wat zijn daarbij uw bronnen?
 • Zijn er andere opvallende punten te melden?

Groep 1: Monitoring Zuid-Holland[]

 • Doel: totaalbeeld gebied (is bereikt)
 • door integratie verkeersgegevens div. wegbeheerders
 • vervolgvraag: wat gaan we ermee doen?
 • Partijen: PZH, RWS
 • draagvlak aanvankelijk moeizaam, later goed
 • Technieken: road-side radar + floating car data (MTS)
 • Kwaliteit data: zie TNO-rapport
 • Lesson learned: meer functioneel uitvragen

Groep 1: Monitoring Amsterdam[]

 • Visie op Monitoring A’dam geconcretiseerd in Monitoringsysteem Zuid-Oost (MOZO)
 • Informatiebron: stedenbezoeken buitenland
 • Wat wil je weten?
 • Welke systemen zijn er? Voor- en nadelen?
 • Doel: onderzoeken of de techniek werkt
 • Systeem wordt uitgebreid (meer VRI’s, info-diensten)
 • Datakwaliteit: redelijk
 • Beheerskosten: laag; draagvlak: hoog
 • Twee nieuwe tender in voorbereiding
 • data warehouse Amsterdam (nog geen budget),
 • Monitoring corridors (max. 7 corridors, 10 kenteken-herkenningscamera’s per corridor; uitvoering start dit najaar)

Groep 2: Projecten[]

 • Monitoring verkeersafwikkeling tijdens ombouw A2 Eindhoven – Den Bosch
 • Bedoeld om maandelijks of wekelijks maatregelen te nemen ter beperking van overlast
 • Nieuwe inwintechnieken: FCD / GSM
 • uitproberen / evalueren
 • vaststellen functioneren integraal wegennet HWN/OWN
 • Geïntegreerde verkeersmonitoring Prov. NB
 • info prov. wegen on-line brengen (afgeschermd internet)
 • uitproberen
 • leren hoe wegen functioneren
 • primair bedoeld t.b.v. verkeersmanagement
 • Monitoring effect Ring Antwerpen (NB)
 • doel: verkeersproblematiek inzichtelijk maken
 • vooral intensiteiten (wekelijks / maandelijks)
 • Monitoring BBZOB is in startfase (halverwege statistisch en real-time); info T. Vlemmings
 • Regelscenario’s
 • Reistijden Tilburg
 • combinatie VRI-data en verkeersmodel
 • zie artikel in Verkeerskunde

Groep 2: Organisatie, kwaliteit, etc.[]

 • Organisatie:
 • Meeste projecten uitgevoerd door 1 organisatie
 • Bij weggebonden systemen heb je elkaar nodig voor inwinning
 • Bij Floating car data heb je elkaar in principe niet nodig voor inwinning, maar meestal wel voor de toepassing
 • Vraag: hoe kom je van data-inwinning naar betekenisvolle informatie voor de operator?
 • Hieraan aandacht besteden in Handboek
 • Kwaliteit data:
 • Optimale afstand tussen lussen (nog dichter bij elkaar)
 • Nog lastig te definiëren doordat toepassing onduidelijk is
 • Uiteenlopende culturen van wegbeheerders (makkelijk, precies)
 • Weten we voldoende van de eisen / wensen van de reiziger?
 • Hoe kom je tot voldoende betrouwbare voorspellingen?
 • De voorspelling kan de werkelijkheid beïnvloeden
 • Draagvlak: wisselend; bestuurlijke voortrekker nodig

Groep 3: Projecten[]

 • Regelscenario’s Delft (Hart rond Delft), Rotterdam
 • RegioLab Delft
 • PRIS Delft
 • Dynamisch OV reisinfo systeem Delft (DORIS)
 • Automatische tellingen VRI’s (Delft)
 • Periodieke en projectgebonden telingen
 • Monitoring Rotterdam
 • Smart ways to inform on flows of traffic (SWIFT, Rotterdam)(voorloper van ViaContent)
 • Rotterdamse inwinning op OWN (RIO)
 • BISTRO R’dam (real-time voorspellingen o.b.v. VRI-data)
 • ICT in bereikbaarheid (Haaglanden)

Groep 3: Regelscenario’s[]

 • Monitoring t.b.v. (automatisch) aansturen van maatregelen / personen in regelscenario’s
 • Ook t.b.v. (wekelijkse) evaluatie
 • 'Voorspelling' van te verwachten situaties en gevolgen voor inzet scenario’s, te nemen maatregelen en aan te sturen personen
 • KLPD op straat van belang (ogen & oren, ook beoordeling werking scenario’s)
 • Samenwerking positief
 • Inspecteur van Dienst
 • Wegverkeersleiders
 • Operationeel verkeerskundige
 • VRI’s, TDI’s, lussen op afritten, signalering

Groep 3: Ervaringen[]

 • Gebrek aan open standaards (protocollen, interfaces)
 • Te hoge (kwaliteits-)eisen bij inventarisatie van informatiebehoeften
 • Juridische belemmeringen
 • bij registratie (kentekens)
 • bij distributie en gebruik van informatie (TIC)
 • EU richtlijn, WOB en contracten met service providers: RWS mag geen reisinfo geven, overige overheden wel (geen contracten). Van belang wegens o.a. doelen ven lagere overheden o.g.v. leefbaarheid e.d.
 • Verschillende doelen van wegbeheerders bij samenhangend verkeersmanagement
 • lokale beheerders heben gedetailleerder infobehoefte
 • problemen bij definitie van relevante inwingegevens

Groep 3: Meer ervaringen; verwachting van Handboek[]

 • Beheer & onderhoud vaak niet goed geregeld
 • Monitoring gerealiseerd i.h.k.v. een proefproject
 • Je wilt vaak functioneel aanbesteden
 • maar hebt daarmee te weinig ervaring en dan brengt het risico’s met zich mee (maar 1 aanbieding, hoge kosten, vraag onvoldoende eenduidig gedefinieerd, etc.)
 • Handboek moet juridische paragraaf bevatten
 • vooral wat wél kan & mag
 • en waar je bij bepaalde typen systemen speciaal aan moet denken

Groep 4: DVM Alkmaar[]

 • Doel: Monitoren t.b.v. aansturing DVM-maatregelen
 • Partijen: RWS NH, Prov. NH, Gem. Alkmaar
 • Aanpak: Monitoring-net op prov. wegen geënt op RWS-monitoringsysteem (duur -> lage dichtheid -> storingsgevoelig)
 • Prototype RTM stuurt maatregelen aan maar was niet transparant -> stekker eruit
 • Lessons learned:
 • Geen ontwikkeltraject in implementatieproject meenemen
 • Relatie tussen data en aansturing DVM moet transparant zijn
 • Beheer over grenzen heen zorgt voor veel problemen
 • Interesse bestuur in maatregelen / effecten, niet in monitoring
 • Eisen / wensen zijn belangrijk, markt kan passende monitoring leveren

Groep 4: Beter Bereikbaar Vallei[]

 • Doel: sturen van verkeer op basis van regelstrategie
 • Probleem: geen goed inwinsysteem beschikbaar om referentiekader te toetsen
 • Wordt dus ad hoc gedaan
 • Monitoring is voor bestuurder niet belangrijk
 • Bestuurder wil meteen maatregelen op straat zien
 • Monitoring is niet zichtbaar
Advertisement