Verkeersmanagement
Advertisement


Inleiding[]

Weggebonden meetsystemen werken op basis van puntmetingen op één of meerdere locaties, waarbij gebruik wordt gemaakt van detectoren op, in, boven of langs de weg. Met behulp van deze meetsystemen worden voertuigen gedetecteerd, gesignaleerd en/of geregistreerd. Afhankelijk van de gewenste informatie c.q. het doel waarvoor het verkeer wordt gemonitord, heeft een bepaald meetsysteem de voorkeur.

In dit artikel worden de volgende verschillende weggebonden meetsystemen behandeld, die momenteel op de markt zijn:

  1. Inductielussen
  2. Radardetectoren
  3. Actieve infrarooddetectoren
  4. Passieve infrarooddetectoren
  5. Detectiecamera's
  6. Kentekenherkenning
  7. Verkeersregelinstallaties (gebruik van detectiegegevens)
  8. Pneumatische telslangen
  9. Visuele verkeerstellingen
  10. Remote sensing

Deze negen meetsystemen worden in dit handboek afzonderlijk toegelicht. Klik hiervoor op de betreffende link. In die artikelen worden de werking, de toepassing en de kenmerken van hetmeetsysteem besproken. In dit artikel worden de systemen op de volgende onderdelen systematisch met elkaar vergeleken: nauwkeurigheid, beschikbaarheid, actualiteit, gegevenstype, flexibiliteit, realisatie, onderhoud en kosten.

Vergelijking systemen[]

Met de meetsystemen waarbij gebruik wordt gemaakt van inductielussen, radar, infrarood of camera's, kunnen over het algemeen dezelfde gegevens worden ingewonnen. Bijvoorbeeld intensiteit van het verkeer, snelheid en voertuigcategorisering, en als afgeleide ook de filesituatie. Deze systemen kunnen elkaar ook vervangen en zij kunnen onderling met elkaar worden vergeleken.

Het systeem voor kentekenherkenning is een aparte toepassing met het gebruik van camera's. Doordat gebruik wordt gemaakt van camera's op twee of meer locaties, kunnen de reistijd op het traject en de trajectsnelheid worden bepaald.

Verkeersregelinstallatie worden primair gebruikt om het verkeer veilig en optimaal te regelen. De detectiegegevens van VRI's kunnen met enige aanpassingen tevens worden gebruikt voor het monitoren van verkeer. De verkeersregelinstallaties zijn voor het detecteren van de voertuigen uitgevoerd met inductielussen, radar, infrarood of camera's.

De pneumatische telslang, visuele verkeerstellingen en remote sensing zijn methoden die tijdelijk (van enkele uren tot enkele dagen) het verkeer monitoren, met bijvoorbeeld als doel het in kaart brengen van verkeersintensiteiten voor beleid.

Onderstaand zijn per kenmerk de betreffende eigenschappen van de negen meetsystemen kort weergegeven. Dit maakt een vergelijking van een aantal meetsystemen per kenmerk mogelijk. De indicaties over bijvoorbeeld nauwkeurigheid en beschikbaarheid moeten als relatief worden geïnterpreteerd, ten opzichte van andere meetsystemen die dezelfde gegevenstypen leveren. Meer informatie is per meetsysteem opgenomen in de individuele artikelen.

Nauwkeurigheid[]

Met het criterium nauwkeurigheid wordt het verschil aangeduid tussen de werkelijke waarde en de waarde volgens het systeem (de meetgegevens).

Meetsysteem Kenmerken nauwkeurigheid
Inductielussen Zeer nauwkeurig systeem, mits de inductielussen goed zijn aangelegd en geconfigureerd. De nauwkeurigheid wordt niet beïnvloed door weersomstandigheden. De nauwkeurigheid van de metingen kan worden beïnvloed door constructies met metaal, zendmasten of elektrische installaties.
Radardetectoren Zeer nauwkeurig systeem, mits de radardetectoren goed zijn gepositioneerd, bij voorkeur midden boven de rijstrook. De nauwkeurigheid wordt niet beïnvloed door weersomstandigheden. Afscherming van voertuigen door objecten, zoals andere voertuigen, kan de nauwkeurigheid beïnvloeden.
Actieve infrarooddetectoren Iets minder nauwkeurig systeem, met name voor snelheid. De nauwkeurigheid van actieve infrarooddetectoren wordt beperkt door het optische bereik (zichtafstand) en wordt dan ook beïnvloed door weersomstandigheden zoals mist, sneeuw of hevige neerslag.
Passieve infrarooddetectoren Iets minder nauwkeurig systeem, met name voor snelheid. De nauwkeurigheid van passieve infrarooddetectoren worden niet beïnvloed door (veranderende) lichtcondities.
Detectiecamera's Minder nauwkeurig systeem. De nauwkeurigheid wordt beperkt door het optische bereik, de juiste belichting en de (veranderende) lichtcondities. De camera's moeten goed en op stevige (niet windgevoelige) constructies gepositioneerd zijn.
Kentekenherkenning Voor de nauwkeurigheid is het van groot belang dat zoveel mogelijk voertuigen op beide locaties correct worden geregistreerd.
Verkeersregelinstallaties De nauwkeurigheid wordt bepaald door het type detector dat is toegepast.
Pneumatische telslangen Hoe langer de meetperiode, des te nauwkeuriger het berekende gemiddelde. Voor een hoge nauwkeurigheid is het van belang dat de voertuigen precies loodrecht over de slang rijden.
Visuele verkeerstellingen Doordat het een meting van slechts enkele uren betreft, zijn resultaten van de meting sterk afhankelijk van de situatie op de onderzoeksdag. De resultaten zijn nauwkeurig genoeg om een algemeen beeld te vormen.
Remote sensing De nauwkeurigheid is sterk afhankelijk van het gebruikte beeldverwerkingsysteem en de ontwikkelingen hierbinnen.

Beschikbaarheid[]

Met het hoofdcriterium beschikbaarheid is beoordeeld in welke mate een systeem (tijdelijk) geen metingen kan verrichten door een (ver)storing. In het algemeen geldt dat de beschikbaarheid van het systeem sterk afhangt van de bewaking van het systeem (hoe snel is duidelijk dat het systeem defect is), de reparatie van de sensor (hoe snel wordt het defecte systeem weer gerepareerd) en het onderhoud van het systeem.

Meetsysteem Kenmerken beschikbaarheid systeem
Inductielussen Hoge beschikbaarheid. Met de vervanging van een defecte inductielus wordt vaak gewacht tot meerdere lussen in het traject aan vervanging toe zijn, in verband met de hoge kosten en benodige wegafzettingen. De verwerkingsapparatuur veroorzaakt veel van de storingen.
Radardetectoren Hoge beschikbaarheid. Indien het systeem niet beschikbaar is, wordt dat vaak veroorzaakt door een storing in de verwerkingsapparatuur. Als de detector boven de rijbaan hangen is het lastiger om een probleem aan de detector snel op te lossen in verband met de benodigde wegafzetting.
Actieve infrarooddetectoren Hoge beschikbaarheid. Indien het systeem niet beschikbaar is, wordt dat vaak veroorzaakt door een storing in de verwerkingsapparatuur. Als de detector boven de rijbaan hangen is het lastiger om een probleem aan de detector snel op te lossen in verband met de benodigde wegafzetting.
Passieve infrarooddetectoren Hoge beschikbaarheid. Indien het systeem niet beschikbaar is, wordt dat vaak veroorzaakt door een storing in de verwerkingsapparatuur. Als de detector boven de rijbaan hangen is het lastiger om een probleem aan de detector snel op te lossen in verband met de benodigde wegafzetting.
Detectiecamera's Hoge beschikbaarheid. Indien het systeem niet beschikbaar is, wordt dat vaak veroorzaakt door een storing in de verwerkingsapparatuur. Als de detector boven de rijbaan hangen is het lastiger om een probleem aan de detector snel op te lossen in verband met de benodigde wegafzetting.
Kentekenherkenning Hoge beschikbaarheid. Indien het systeem niet beschikbaar is, wordt dat vaak veroorzaakt door een storing in de verwerkingsapparatuur. Doordat de detectoren boven de rijbaan hangen is het lastig om een probleem aan de detector snel op te lossen in verband met de benodigde wegafzetting.
Verkeersregelinstallaties Het aantal storingen aan de verkeersregeltoestellen is zeer beperkt in verband met de hoge eisen. Daarnaast is de beschikbaarheid afhankelijk van het type detector.
Pneumatische telslangen Indien de telslang kapot wordt gereden of de apparatuur door criminaliteit wordt beschadigd, is het systeem niet meer beschikbaar.
Visuele verkeerstellingen Niet van toepassing.
Remote sensing Geen vergelijkbare gegevens.

Actualiteit[]

Het criterium actualiteit geeft weer hoeveel tijd er verstrijkt tussen het meten en het centraal beschikbaar komen van de gegevens voor toepassing.

Meetsysteem Kenmerken actualiteit gegevens/informatie
Inductielussen De gegevens zijn direct beschikbaar in de lokale verwerkingsunit. De verwerking van de gegevens neemt vervolgens één tot enkele minuten in beslag.
Radardetectoren De gegevens zijn direct beschikbaar in de lokale verwerkingsunit. De verwerking van de gegevens neemt vervolgens één tot enkele minuten in beslag.
Passieve infrarooddetectoren De gegevens zijn direct beschikbaar in de lokale verwerkingsunit. De verwerking van de gegevens neemt vervolgens één tot enkele minuten in beslag.
Actieve infrarooddetectoren De gegevens zijn direct beschikbaar in de lokale verwerkingsunit. De verwerking van de gegevens neemt vervolgens één tot enkele minuten in beslag.
Detectiecamera's De gegevens zijn direct beschikbaar in de lokale verwerkingsunit. De verwerking van de gegevens neemt vervolgens één tot enkele minuten in beslag.
Kentekenherkenning Per meetpunt zijn de gegevens direct beschikbaar in de lokale verwerkingsunit. De verwerking van de gegevens begint nadat de gegevens van de tweede meting bekend zijn. De verwerkingsperiode is hierdoor afhankelijk van de trajectlengte.
Verkeersregelinstallaties De gegevens zijn direct beschikbaar in de lokale verwerkingsunit. De verwerking van de gegevens neemt vervolgens één tot enkele minuten in beslag.
Pneumatische telslangen De gegevens zijn direct beschikbaar in de lokale verwerkingsunit. Met behulp van een computer kunnen de gegevens worden uitgelezen en vervolgens worden verwerkt. Dit gebeurt meestal na afloop van de meetperiode.
Visuele verkeerstellingen De handmatig ingevulde formulieren kunnen na afloop van de onderzoeksperiode worden ingevoerd en verwerkt. De totale verwerkingstijd van de gegevens is afhankelijk van het aantal meetlocaties en de meetperiode.
Remote sensing De camerabeelden worden direct opslagen. De verwerking van het beeldmateriaal is arbeids- en tijdsintensief. De totale verwerking van de beelden tot bruikbare verkeersgegevens duurt ongeveer een maand.


Flexibiliteit[]

Onder flexibiliteit wordt verstaan of een systeem eenvoudig kan worden aangepast of gewijzigd.

Meetsysteem Kenmerken flexibiliteit
Inductielussen Inductielussen zijn niet eenvoudig te verplaatsen, omdat ze in of onder het wegdek zijn aangebracht.
Radardetectoren Radar is flexibeler in het gebruik dan een inductielus. De vorm en de richting van het detectieveld zijn eenvoudig aan te passen door de detector anders te richten of door de detector te verplaatsen.
actieve infrarooddetectoren Infrarood is flexibeler in het gebruik dan een inductielus. De vorm en de richting van het detectieveld zijn eenvoudig aan te passen door de detector anders te richten of door de detector te verplaatsen.
Passieve infrarooddetectoren Infrarood is flexibeler in het gebruik dan een inductielus. De vorm en de richting van het detectieveld zijn eenvoudig aan te passen door de detector anders te richten of door de detector te verplaatsen.
Detectiecamera's Camera's zijn flexibeler in het gebruik dan een inductielus. De vorm en de richting van het detectieveld zijn eenvoudig aan te passen door de camera anders te richten of door de camera te verplaatsen.
Kentekenherkenning Het kentekenherkenningsyteem is redelijk flexibel in gebruik. De vorm en de richting van het detectieveld zijn eenvoudig aan te passen door de camera anders te richten of door de camera te verplaatsen.
Verkeersregelinstallaties Het monitoren van verkeer met gebruik van verkeersregelinstallaties is niet flexibel. Dit kan alleen op locaties waar verkeerslichten aanwezig zijn.
Pneumatische telslangen Op locaties waar niet al het verkeer loodrecht over de telslang rijdt of waar veel optrek- en afrembewegingen worden uitgevoerd, kan de slang beter niet worden neergelegd. Dit in verband met foutieve tellingen en slijtage.
Visuele verkeerstellingen De flexibiliteit in de keuze van de meetlocatie is afhankelijk van de veiligheidseisen ten behoeve van de tellers.
Remote sensing De meetlocatie kan tijdens de meting worden aangepast, desgewenst aan de ontwikkelingen op het wegennet.

Gegevenstype[]

Met het criterium gegevenstype wordt aangegeven welke ruwe gegevens met het meetsysteem kunnen worden ingewonnen.

Meetsysteem Kenmerken gegevenstype
Inductielussen Intensiteit, snelheid, voertuiglengte, voertuigcategorie, passagetijd, aanwezigheid.
Radardetectoren Intensiteit, snelheid, voertuiglengte, voertuigcategorie, aanwezigheid.
Actieve nfrarooddetectoren Intensiteit, snelheid, dichtheid (actief), aanwezigheid.
Passieve infrarooddetectoren Aanwezigheid, met behulp hiervan kan de intensiteit en de dichtheid bepaald worden.
Detectiecamera's Intensiteit, snelheid, voertuigcategorie, bezettingsgraad, gemiddelde wachttijd (bij gebruik bij VRI's).
Kentekenherkenning Intensiteit (beperkte nauwkeurigheid), trajectsnelheid, voertuigcategorie (op basis van kentekensyntax), reistijd, herkomst/bestemming.
Verkeersregelinstallaties Intensiteit, snelheid, voertuiglengte, voertuigcategorie, wachtrijlengte, reistijd (afhankelijk van gebruikte detectiesystemen en configuratie).
Pneumatische telslangen Intensiteit, snelheid, verkeerscategorie.
Visuele verkeerstellingen Intensiteit, voertuigcategorie, herkomst/bestemming, voertuigkarakteristieken.
Remote sensing Intensiteit, positie op de weg, snelheid, versnelling/vertraging, voertuiglengte, voertuigbreedte, volgafstand, volgtijd.


Realisatie[]

Onder realisatie valt met name de hinder die de installatie van de systemen levert voor het wegverkeer.

Meetsysteem Kenmerken realisatie
Inductielussen Bij de installatie moet de rijstrook worden afgezet om de inductielus in of onder de wegverharding aan te brengen.
Radardetectoren Tijdens de installatie moet de rijstrook worden afgezet om de detector te bevestigen. Indien de detector langs de weg wordt aangebracht, is de verkeershinder van kortere duur. Een deel van de installatie kan vanuit de berm worden uitgevoerd.
Actieve infrarooddetectoren Tijdens de installatie moet de rijstrook worden afgezet om de detector te bevestigen. Indien de detector langs de weg wordt aangebracht, is de verkeershinder van kortere duur. Een deel van de installatie kan vanuit de berm worden uitgevoerd.
Passieve infrarooddetectoren Tijdens de installatie moet de rijstrook worden afgezet om de detector te bevestigen. Indien de detector langs de weg wordt aangebracht, is de verkeershinder van kortere duur. Een deel van de installatie kan vanuit de berm worden uitgevoerd.
Detectiecamera's Tijdens de installatie moet de rijstrook worden afgezet om de camera te bevestigen. Indien de camera langs de weg wordt aangebracht, is de verkeershinder van kortere duur. Een deel van de installatie kan vanuit de berm worden uitgevoerd.
Kentekenherkenning Tijdens de installatie moet de rijstrook worden afgezet om de camera te bevestigen. Indien de camera langs de weg wordt aangebracht, is de verkeershinder van kortere duur. Een deel van de installatie kan vanuit de berm worden uitgevoerd.
Verkeersregelinstallaties De installatie van het meetsysteem is afhankelijk van de toegepaste detector. Indien reeds een verkeersregelsysteem aanwezig is, kan worden volstaan met het aanpassen van de software en communicatie-unit in de verwerkingsunit langs de weg.
Pneumatische telslangen Bij de installatie en verwijdering van de telslang moet de rijstrook worden afgezet.
Visuele verkeerstellingen De meting brengt geen hinder voor het verkeer met zich mee, omdat geen apparatuur hoeft te worden geïnstalleerd.
Remote sensing De meting brengt geen hinder voor het verkeer met zich mee, omdat geen apparatuur hoeft te worden geïnstalleerd.


Onderhoud[]

Met het criterium onderhoud wordt aangegeven welk onderhoud benodigd is om de verschillende systemen beschikbaar en nauwkeurig te houden. Daarnaast is globaal aangegeven welke kosten met het onderhoud van het systeem gepaard gaan.

Meetsysteem Kenmerken onderhoud
Inductielussen Het systeem moet regelmatig worden gecontroleerd op de juiste werking. Vervanging van een inductielus brengt hoge kosten met zich mee. Bij de vervanging van de wegverharding gaat de inductielus verloren.
Radardetectoren Het systeem moet regelmatig worden gecontroleerd op de juiste werking. Voor het overige zijn radardetectoren onderhoudsarm.
actieve infrarooddetectoren Het systeem moet regelmatig worden gecontroleerd op de juiste werking. Voor het overige zijn infrarooddetectoren onderhoudsarm.
Passieve Infrarooddetectoren Het systeem moet regelmatig worden gecontroleerd op de juiste werking. Voor het overige zijn infrarooddetectoren onderhoudsarm.
Detectiecamera's Het systeem moet regelmatig worden gecontroleerd op de juiste werking. Daarnaast moet de lens van de camera regelmatig schoon worden gemaakt voor een optimale beeldkwaliteit.
Kentekenherkenning Het systeem moet regelmatig worden gecontroleerd op de juiste werking. Daarnaast moet de lens van de camera regelmatig schoon worden gemaakt voor een optimale beeldkwaliteit.
Verkeersregelinstallaties Het onderhoud is afhankelijk van de toegepaste detectoren. Het verwerkingssysteem kenmerkt zich door weinig storingen.
Pneumatische telslangen De onbewaakte opstelling maakt de apparatuur gevoelig voor vandalisme. Klemmen waarmee de slangen zijn bevestigd, kunnen in het asfalt worden gereden.
Visuele verkeerstellingen Niet van toepassing.
Remote sensing Niet van toepassing.


Kosten[]

De investeringskosten bestaan grofweg uit de kosten van de lokale detectiesystemen, de communicatiemiddelen en de centrale verwerking (apparatuur en software). Er is een globale vergelijking gemaakt tussen de investeringskosten van de verschillende meetsystemen. De exacte kosten verschillen (soms sterk) per leverancier, per afnamehoeveelheid, aanbestedingsvorm, eigendomsrechten, et cetera.

Meetsysteem Kenmerken kosten
Inductielussen De (aanschaf)kosten van de inductielussen zijn relatief laag. De kosten zijn afhankelijk van het aantal inductielussen, de lengte van het te meten traject, de dichtheid van de inductielussen, de communicatie-infrastructuur en de verwerkingsapparatuur.
Radardetectoren De (aanschaf)kosten van radar zijn iets hoger dan van inductielussen en zijn ongeveer gelijk aan infrarood en camera. De kosten zijn afhankelijk van de omvang van de meetlocaties, de communicatie-infrastructuur en de verwerkingsapparatuur.
Actieve infrarooddetectoren De (aanschaf)kosten van infrarood zijn iets hoger dan van inductielussen en zijn ongeveer gelijk aan radar en camera. De kosten zijn afhankelijk van de omvang van de meetlocaties, de communicatie-infrastructuur en de verwerkingsapparatuur.
Passieve infrarooddetectoren De (aanschaf)kosten van infrarood zijn iets hoger dan van inductielussen en zijn ongeveer gelijk aan radar en camera. De kosten zijn afhankelijk van de omvang van de meetlocaties, de communicatie-infrastructuur en de verwerkingsapparatuur.
Detectiecamera's De (aanschaf)kosten van camera zijn iets hoger dan van inductielussen en zijn ongeveer gelijk aan radar en infrarood. De kosten zijn afhankelijk van de omvang van de meetlocaties, de communicatie-infrastructuur en de verwerkingsapparatuur.
Kentekenherkenning Bij de toepassing van camera's voor kentekenherkenning zijn twee meetlocaties per traject nodig. De kosten per traject zijn afhankelijk van het aantal rijstroken, de communicatie-infrastructuur en de verwerkingsunit.
Verkeersregelinstallaties De kosten van het VRI-systeem zijn afhankelijk van de reeds aanwezige onderdelen van het systeem en de toegepaste detectoren. De kosten van het ombouwen van de centrale zijn zeer laag in vergelijking tot het aanschaffen van een nieuwe meetsysteem. Oudere VRI's kunnen echter vaak niet worden omgebouwd ten behoeve van monitoring.
Pneumatische telslangen De methode is minder arbeidsintensief dan het visueel tellen. Indien een tijdelijk systeem gewenst is, is de methode zeer betaalbaar.
Visuele verkeerstellingen Visuele tellingen zijn arbeidsintensief en daardoor duur, zeker als langdurige (meerdere uren) tellingen op veel locaties moeten worden uitgevoerd.
Remote sensing De kosten liggen relatief hoog, door het gebruik van een helikopter en de tijds- en arbeidsintensieve verwerking van de beelden.

Bronnen[]

Citilog, Mediatunnel, video detection system: for a better en safer tunnel management, Citilog, 2004

van den Berg, Actuele verkeersgegevens Amsterdam, Gemeente Amsterdam, Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer, oktober 2005

Bukkems en Folles, Alternatieven voor lusdetectie, ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer, september 2002

Folles, van der Burgt, Bokma, van Kaam, Ogen op de weg, resultaten en conclusies pilot video incident detectie A67, Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer, september 2001

Gemeente Rotterdam, Monitoring Rotterdam DP3: Vergelijking potentiële meetsystemen, Gemeente Rotterdam dS+V afdeling Verkeer en Vervoer, maart 2006

Hillen, Monitoring ten behoeve van reistijdinformatie, AGV in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer, september 2006

van Lint, Evaluatie en analyse van reisinformatie, Technische Universiteit Delft in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer, maart-juni 2006

Polman, Voertuigdetectie: wensen en mogelijkheden, Goudappel Coffeng in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer, november 2001

Wilson, Handboek verkeerslichtenregelingen, CROW, januari 2006


Terug naar -> Meetsystemen

Advertisement