Verkeersmanagement
Advertisement


Verkeersregelinstallaties (VRI's) worden naast het regelen van het verkeer op kruispunten ook gebruikt voor het monitoren van het verkeer. De meeste verkeerslichtenregelingen werken op basis van de aan-/afwezigheid van voertuigen. Voor de detectie wordt meestal gebruik gemaakt van inductielussen en drukknoppen, soms ook van detectiecamera's, radar- en infraroodsignalen. De detectoren van deze installaties kunnen relatief eenvoudig worden gebruikt voor monitoring. VRI’s kunnen doorgaans ook eenvoudig worden gebruikt als tussenstation voor het verzenden van monitoringsgegevens, omdat ze veelal een verbinding met een centrale computer hebben en omdat op de drukkere wegen bijna altijd wel een VRI nabij is.

VRIs.jpg

Werkingsprincipe[]

Binnen dit artikel wordt gericht op het tellen van het verkeer met behulp van verkeersregelinstallaties (VRI's), het gebruik van de ingewonnen gegevens in een model wordt toegelicht in het artikel over verkeersmodellen.

Bij het monitoren van het verkeer met behulp van VRI’s worden hoofdzakelijk gebruik gemaakt van inductielussen en drukknoppen als detectiesysteem. De laatste jaren worden er al regelmatig andere detectievormen toegepast. Detectiecamera's zijn de meest toegepast andere vorm van detectie, ook radardetectoren worden tegenwoordig vaker toegepast, infrarooddetectoren worden nog sporadisch toegepast bij VRI’s.

Belangrijk is dat de detectieconfiguratie voor een VRI is ontworpen voor de detectie van de aanwezigheid van voertuigen of langzaam verkeer, en niet direct voor het tellen ervan. Daarnaast is filemeting of wachtrijmeting een aspect waarop wordt gedetecteerd en waarop de detectoren zijn geconfigureerd. De standaard VRI’s zijn dan ook vaak niet in staat om direct te worden gebruikt als monitoringssysteem. Met enkele aanpassingen in de detectieconfiguratie software en de beheerscentrale kan een detectieveld zonodig geschikt worden gemaakt voor monitoring zonder de functie voor de VRI te verstoren. De lokaal ingewonnen gegevens worden naar een VRI-centrale toegestuurd. In de centrale worden de gegevens geaggregeerd tot het geweeste niveau, vervolgens worden de gegevens naar de monitoringscentrale gestuurd al waar de dataverwerking en datafusie plaatst vindt. De uiteindelijke bewerking van de gegevens afkomstig uit de monitoring met de VRI is besproken in het artikel over gegevensbewerking.

Of een VRI kan worden omgebouwd tot monitoringssysteem is afhankelijk van de centrale die gekoppeld is aan de VRI en de leeftijd van de VRI zelf. Ook zijn er verschillen tussen de mogelijkheden tot ombouwen per fabrikant.

Toepassing[]

VRI-automaat.jpg

De VRI’s worden bij de toepassing van monitoring voornamelijk gebruikt voor het doorsturen van intensiteitsgegevens. De beschikbare rekenkracht kan lokaal worden ingezet om de ruwe data alvast in een eerste stap te verwerken. In een model kunnen de ruwe gegevens vervolgens nog worden bewerkt om meer informatie, zoals reistijden, te verkrijgen. Daarnaast kunnen de VRI’s ook een functie hebben bij preprocesssing en controle van meetgegevens. Door de aanwezigheid van een groot detectieveld kunnen andere detectoren worden gebruikt om de detectoren, die voor monitoring worden toegepast, te controleren of eventueel bij storing te vervangen. Dit kan in de VRI worden geprogrammeerd. Ook kan in een VRI bij storing van communicatielijnen een bepaalde hoeveelheid data worden opgeslagen. aandachtspunt bij het monitoren van het verkeer met VRI’s is dat de VRI moet beschikken over voldoende geheugen en meetmogelijkheden.

Binnen de verkeersregelinstallaties wordt steeds meer gebruik gemaakt van systemen die de kwaliteit van de verkeerslichtenregeling kunnen beoordelen. Hierbij worden lokaal in de automaat alle events (detectieovergangen, signaalgroepovergangen, e.d.) opgeslagen (in een gecomprimeerd formaat). Deze informatie wordt vervolgens eens in de zoveel tijd (instelbaar) overgezonden naar een centraal systeem. Vervolgens worden deze gegevens automatisch of handmatig bewerkt. Daartoe wordt op een centraal systeem (dit kan zijn het systeem waar de gegevens binnenkomen) de gecomprimeerde bestanden ingelezen en met behulp van voorafgedefinieerde algoritmen bewerkt. Zodoende kan informatie worden verkregen over bv intensiteiten, groentijden, cyclustijden, wachttijden, wachtrijen, onnodig wachten, overstaan (2x voor rood staan), enz. Op basis van eveneens vooraf gedefinieerde/ingestelde beleidsuitgangspunten kan vervolgens een kwaliteitsniveau hieraan gehangen worden (en online gedisplayed worden). Het systeem kan eveneens goed gebruikt worden voor foutopsporing, evaluaties en onderzoeken.

Naast het monitoren van de verkeersstromen kunnen VRI’s ook gebruikt worden voor selectieve detectie, met name voor het openbaar vervoer. Er zijn een aantal systemen op de markt, waaronder: VETAG, VECAM, KAR, SICS, Opticom, Sabimos.

Kenmerken[]

Nauwkeurigheid[]

De primaire taak van een VRI is het regelen van het verkeer. De nauwkeurigheid van de detectoren voor monitoring kan afhankelijk zijn van de detectieconfiguratie ten behoeve van deze primaire taak. Ten behoeve van monitoring zijn aanpassingen veelal mogelijk zonder de functionaliteit voor de VRI te verminderen.

Beschikbaarheid[]

Voor VRI’s is meestal geregeld dat storingen binnen korte tijd worden verholpen. Door de kwaliteitseisen die aan de regeltoestellen worden gesteld, is het aantal storingen bovendien zeer beperkt. De beschikbaarheid ten behoeve van monitoring wordt daardoor voornamelijk bepaald door de beschikbaarheid van de individuele detectoren.

Actualiteit[]

Indien er geen gebruik wordt gemaakt van een model, vergt de verwerking van de ruwe gegevens enkele uren. Wordt wel gebruik gemaakt van een model dan is de verwerkingstijd afhankelijk van het type model. Maar over het algemeen geldt dat de gegevens binnen enkele minuten beschikbaar zijn voor gebruik.

Flexibiliteit[]

De flexibiliteit is afhankelijk van de gebruikte detectiesystemen en de configuratie ervan. De metingen zullen altijd in de buurt van kruispunten (of andere locaties waar VRI’s staan) worden uitgevoerd.

Gegevenstype[]

Met detectoren van VRI's kunnen alle mogelijke gegevens worden ingewonnen, afhankelijk van de gebruikte detectiesystemen en de configuratie ervan. In het algemeen wordt het systeem gebruikt voor de inwinning van de intensiteiten. Daarnaast kunnen sommige systemen, afhankelijk van de specifieke inrichting, ook andere gegevens inwinnen zoals:

Met modellen kunnen aan de hand van de ingewonnen gegevens de reistijden worden berekend.

Realisatie[]

Het Aansluiten van een extra detector op een VRI of het aanpassen van de detectorconfiguratie kan in principe snel worden gerealiseerd. Uit kostenoverwegingen wordt veelal gewacht totdat werkzaamheden kunnen worden gecombineerd. Dit geldt met name voor het slijpen van inductielussen.

Onderhoud[]

Een groot deel van de onderhoudsactiviteiten en kosten vallen onder het reguliere VRI onderhoud, de monitoringstoepassing lift hierin mee. De VRI’s kenmerken zich door zeer weinig storingen en kwalitatief goed onderhoud. De monitoringscentrale en (indien gebruikt) het model hebben wel apart onderhoud nodig.

VRI’s worden steeds meer zodanig geprogrammeerd dat de werking zo goed mogelijk in stand blijft als één of meer detectoren kapot gaan of een storing vertonen. Hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd om met een relatief gering kwaliteitsverlies reparatie van de detectie te kunnen uitstellen. Kostenoverwegingen spelen hierbij een rol. Voor de kwaliteit van de monitoring kan het gewenst of noodzakelijk zijn om het onderhouds- en herstelregime anders in te stellen, althans voor de onderdelen van het systeem die voor de monitoring van belang zijn.

Kosten[]

Door gebruik te maken van beschikbare systemen en netwerken van de VRI’s kunnen de kosten voor monitoringssystemen worden beperkt, in vergelijking tot een zelfstandig functionerend monitoringssyteem. Met name de kosten voor lokale verwerkingsunits en communicatie zijn hierdoor lager of soms nihil. Bij het ombouwen van de VRI tot monitoringssysteem zitten de kosten voornamelijk in de aanpassingen in de detectieconfiguratie en het aanbrengen van een extra applicatie in de VRI beheerscentrale.

Daarnaast brengt de verwerking van de ruwe gegevens tot bruikbare data kosten met zich mee. Indien gebruik wordt gemaakt van een model zitten de kosten in de rechten op en het gebruik van het model.

Bronnen[]

van den Berg, Actuele verkeersgegevens Amsterdam, Gemeente Amsterdam, Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer, oktober 2005

Hillen, Monitoring ten behoeve van reistijdinformatie, AGV in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer, september 2006

Wilson, Handboek verkeerslichtenregelingen, CROW, januari 2006

Openstaande vragen[]

  • Wat zijn de exacte kosten van een monitoringssysteem met VRI’s? Neem contact op met IT&T (www.it-t.nl)-> Terug naar weggebonden meetsystemen

Advertisement