Verkeersmanagement
Advertisement


Er bestaan twee infrarooddetectorsystemen: passief infrarood en actief infrarood, in dit artikel worden de actieve infrarooddetectoren besproken. Actief infrarood kan worden gebruikt om de verkeerssituatie te monitoren, door gegevens over de intensiteit en snelheid in te winnen. Het voordeel van het infrarooddetectoryssteem is dat het systeem minimaal wordt beïnvloed door weersomstandigheden en dat het verkeer tijdens de aanleg en het onderhoud weinig overlast ondervindt.

Werkingsprincipe[]

Actief infrarood detecteert de aanwezigheid van voertuigen door middel van het uitzenden van een reflecterend signaal. Dit gebeurt door een low-energy laserstraal (conform de afstandsbediening van de audioapparatuur) op het wegoppervlak. De aanwezigheid van een voertuig wordt gedetecteerd als de lichtstraal van de infrarooddetector wordt onderbroken. Dit wordt waargenomen door een eerdere terugkaatsing van de lichtstraal.

De infrarooddetectoren kunnen aan een mast langs de weg of aan een uithanger, portaal of viaduct boven de weg worden bevestigd.

Toepassing[]

TrafficEye.jpeg

Passief infrarood wordt vooral toegepast als aanwezigheidsdetector. Actief infrarooddetectoren hebben, in tegenstelling tot passieve infrarooddetectoren ook de mogelijkheid om verkeer op verschillende rijstroken te detecteren en de gegevens intensiteit, snelheid en dichtheid te meten. Actieve infrarooddetectoren kunnen echter geen stilstaande voertuigen detecteren, passieve detectoren wél.

Actief infrarood lijkt in veel opzichten op de werking van radardetectoren. Echter worden actieve infrarooddetectoren in tegenstelling tot radardetectoren wel beperkt door het optische bereik (zichtafstand), waardoor mist of hevige neerslag de werking en de nauwkeurigheid wel kan beïnvloeden. Daarnaast kan de actieve infrarood detector de actieve dichtheid meten, dit is niet mogelijk met de radardetector. Wel kan de radardetector de dichtheden berekenen aan de hand van de relatie tussen de intensiteit en de snelheid.

Er is momenteel nog weinig ervaring met het toepassen van infrarooddetectoren voor het monitoren van het verkeer. Op enkele locaties in Nederland worden infrarooddetecoren toegepast Traffic Eyes om het verkeer te monitoren. Een Traffic Eye is een detectiesysteem met twee infrarooddetectoren. De Traffic Eyes sturen sms-berichten met de gemeten verkeersgegevens naar een centrale computer. Die verwerkt de gegevens tot concrete verkeersinformatie. Deze verkeersinformatie kan vervolgens weer worden gebruikt om verkeersmanagementsystemen aan te sturen.

Kenmerken[]

Nauwkeurigheid[]

Infrarooddetectorsystemen zijn nauwelijks gevoelig voor weersomstandigheden. Actieve infrarooddetectie wordt beperkt tot het optische bereik, een ononderbroken zichtlijn. Bij mist, sneeuw of hevige neerslag wordt de zichtafstand van het meetsysteem beperkt. Bij passieve infraroodsystemen wordt de detectieafstand niet beperkt door de zichtafstand. De kwaliteit van actieve infrarooddetectie hangt daarnaast af van het lichtniveau en de kleur van het te detecteren doel, een voertuig die ongeveer dezelfde kleur heeft als het asfalt is slechter te detecteren dan een voertuig met een compleet andere kleur.

In de onderstaande tabel is een inschatting gegeven van de nauwkeurigheid van de diverse meetgegevens, deze eisen aan de nauwkeurigheid van de gegevens zijn afkomstig uit het rapport van Polman.

Nauwkeurigheid
Intensiteit 97-98%
Snelheid >92%, 3 km/u

Beschikbaarheid[]

Het bereik van een infrarooddetector is beperkter dan van een radar of een camera. Het ligt tussen de 0 en 150 meter.

In het rapport van Polman wordt gesteld dat het systeem ongeveer 98 procent van de tijd beschikbaar is voor gebruik.

Actualiteit[]

Het infrarooddetectorsysteem registreert de gegevens binnen een fractie van een seconde. Na ongeveer één tot enkele minuten zijn de gegevens verwerkt en beschikbaar voor gebruik.

Flexibiliteit[]

Infrarooddetectorsystemen zijn flexibel in te richten en af te stellen, afhankelijk van de situatie. De ligging en de vorm van het detectieveld zijn zonder verplaatsing van de infrarooddetector moeilijk te veranderen. Het systeem is ook als mobiele installatie beschikbaar, bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden.

Gegevenstype[]

Actieve infrarooddetectoren hebben de mogelijkheid voor detectie op verschillende rijstroken. Daarbij worden meestal gegevens geleverd als:

Realisatie[]

Bij de implementatie van het infrarooddetectorsysteem moet rekening worden gehouden met een doorlooptijd van een maand tot enkele maanden. Dit in verband met de levertijd, de bevestiging van de infrarooddetectoren op de standplaats en het in werking stellen van het systeem. De infrarooddetectoren worden aan een viaduct, portaal, uithanger of paal naast de weg gemonteerd. Tijdens de aanleg is er dus weinig overlast voor het verkeer.

Onderhoud[]

Het infrarooddetectorsysteem moet regelmatig gecontroleerd worden op de juiste werking. Voor het overige zijn de infrarooddetectoren onderhoudarm. Het onderhoud van de infrarooddetectoren is gemakkelijk en goedkoop, aangezien er geen ingrepen in de weg noodzakelijk zijn en het verkeer minimaal wordt verstoord.

Kosten[]

De kosten voor een infrarooddetectorsysteem zijn afhankelijk van de omvang van de meetlocatie en het aantal detectoren. De kosten van het systeem zijn hoger dan de kosten van een radardetectorsysteem, specifieke prijsinformatie is echter niet beschikbaar.

Bronnen[]

Gemeente Rotterdam, Monitoring Rotterdam DP3: Vergelijking potentiële meetsystemen, Gemeente Rotterdam dS+V afdeling Verkeer en Vervoer, maart 2006

Hillen, Monitoring ten behoeve van reistijdinformatie, AGV in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer, september 2006

Schoemakers, Stemerding en van der Vlist, Voertuigdetectie: wensen en mogelijkheden, Goudappel Coffeng in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer, november 2001

Wilson, Handboek verkeerslichtenregelingen, CROW, januari 2006

Openstaande vragen[]

  • Welke invloed heeft de kleur van voertuigen op de infrarooddetectie?
  • Moet een infrarooddetector recht boven de rijstrook gemonteerd worden voor het beste resultaat? Is dit bij infrarooddetectoren net zo belangrijk als bij radardetectoren?
  • Waar bestaat het onderhoud van actieve infrarooddetectoren uit? En hoe vaak moeten er onderhoudswerkzaamheden aan de detectoren plaatsvinden?
  • Wat zijn de exacte kosten van een actief infrarooddetectie systeem?


-> Terug naar weggebonden meetsystemen

Advertisement