Verkeersmanagement
Advertisement


Visuele verkeerstellingen zijn een tijdelijke monitoringsmethode waarbij mensen het verkeer tellen. Met deze handmatige tellingen worden op een bepaalde locatie de passerende verkeersdeelnemers geregistreerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende verkeerscategorieën. De methode kan zonder veel voorbereidingen en op korte termijn worden uitgevoerd. Ze vergt geen speciale/kostbare apparatuur en levert direct bruikbare gegevens op.

Verkeerstelling1.jpg

Werkingsprincipe[]

Bij visuele handmatige verkeerstellingen worden alle passerende verkeersdeelnemers, onderverdeeld in verkeerscategorieën, geregistreerd. Met behulp van deze methode kunnen gedetailleerde gegevens over de verkeersintensiteit en de verkeerssamenstelling worden verkregen. Het aantal te onderscheiden categorieën verkeersdeelnemers is afhankelijk van het doel van het onderzoek.

Bij de methode bevindt zich een waarnemer aan de kant van de weg. Hij turft voor elke passerende verkeersdeelnemer een streepje op het registratieformulier, in een voor de desbetreffende verkeerscategorie bestemd vakje. Desgewenst kan hierbij onderscheid worden gemaakt naar rijrichting. Voor het tellen van een of meer drukkere verkeerscategorieën kan een handteller worden gebruikt.

Handteller


Vooraf bepaalt de onderzoeksleider welke verkeerscategorieën tijdens de metingen dienen te worden onderscheiden. Hierbij moet een afweging worden gemaakt tussen de complexiteit van de tellingen (heel veel categorieën) en gegevensverlies bij aggregatie (heel weinig categorieën). Tevens moet de onderzoeksleider vooraf een schatting maken van de intensiteit, om het aantal waarnemers en het eventuele gebruik van handtellers te bepalen.


Afhankelijk van de verwachte intensiteit en het aantal te onderscheiden verkeerscategorieën dienen één of meer waarnemers te worden ingezet. In een woonstraat is één waarnemer in staat al het verkeer waar te nemen, terwijl op een druk kruispunt meer waarnemers nodig zijn om al het verkeer in alle richtingen te kunnen waarnemen. Als vuistregel geldt dat één waarnemer, met een registratieformulier voor tien voertuigcategorieën 800 tot 1000 vtg/u in één richting kan registreren. Of 400 tot 600 vtg/u in twee rijrichtingen. Indien de waarnemer in het bezit is van een handteller voor vier categorieën kan hij 2000 vtg/u in één rijrichting registreren.

De verwerking van de gegevens bestaat uit het berekenen van de uurgemiddelden van de verschillende categorieën per rijrichting. Het aantal voertuigen per voertuigcategorie kan vervolgens worden omgerekend naar de personen-auto-equivalent (PAE).

Toepassing[]

Verkeerstelling3.jpg

De visuele handmatige verkeerstellingen kunnen onder meer worden gebruikt voor:

 • het schatten van de etmaalintensiteit;
 • ten behoeve van geluidberekeningen;
 • classificatie van de wegen;
 • onderzoek op schoolroutes;
 • dimensioneren van weg- en kruispuntontwerpen;
 • ontwerpen van de [[Begrippenlijst#verkeersregelinstallatie (VRI)|verkeerslichtenregelingen].

De keuze van de locatie waarop wordt geteld is afhankelijk van het doel van de telling, het wegtype en de kenmerken van het verkeer. Bij de locatiekeuze dient men zich af te vragen welk verkeer wél en welk verkeer níet relevant is voor het onderzoek. Als onderscheid moet worden gemaakt tussen de rijrichtingen, moet het zicht op al het verkeer goed zijn. Er moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met het 'afdekken' van het zichtveld door vrachtauto's.

De periode waarin wordt geteld is afhankelijk van het doel van de telling. Een telling gedurende de spitsperioden is toereikend als men de intensiteiten tijdens de drukste uren wil weten. Om de exacte ligging van de spistperiode vast te kunnen stellen, kunnen mechanische tellingen (met bijvoorbeeld de pneumatische telslang), de telresultaten van nabijgelegen locaties of historisch telmateriaal worden gebruikt. Ook kan voor een ruime meetperiode worden gekozen, waarbinnen altijd de drukste perioden vallen.

Bij het uitvoeren van de verkeerstellingen moeten de verkeersveiligheidsregels in acht worden genomen. Waarnemers moeten voldoende afstand van de wegkant houden en een veiligheidsvest dragen dat aan de veiligheidsnormen voldoet.

Kenmerken[]

Nauwkeurigheid[]

Registratie per kwartier is normaliter voldoende nauwkeurig. Bij hoge intensiteiten kan ervoor worden gekozen om de gegevens per 5 of 10 minuten te registreren. Een kort tijdsinterval kan bijvoorbeeld nuttig zijn om de piekdrukte in de spits vast te stellen of om de gevolgen van waarneem- en registratiefouten te beperken. Een nadeel van korte tijdsintervallen is dat het aantal te verwerken gegevens toeneemt.

De verkeersintensiteit wordt beïnvloed door factoren als dag van de week, weersomstandigheden, jaargetijde en bijzondere omstandigheden zoals wegwerkzaamheden en evenementen. De overdraagbaarheid van de resultaten van de meting zijn daardoor sterk afhankelijk van de situatie tijdens de onderzoeksdag. Een korte eenmalige telling kan derhalve nooit meer dan een indicatief beeld opleveren. In het algemeen zal een visuele handmatige telling van enkele uren voldoende zijn om een goede indicatie te geven van de intensiteiten en samenstelling van het verkeer in de betreffende periode. De meetresultaten kunnen echter niet dienen als basis voor uitspraken over de verkeersafwikkeling van een hele week, een maand of een jaar.

Gegevenstype[]

Visuele handmatige verkeerstellingen kunnen worden toegepast voor het verzamelen van de volgende gegevens:

 • verkeersintensiteit per afzonderlijke telperiode;
 • intensiteit per rijrichting;
 • verkeerssamenstelling;
 • intensiteit van alle verkeersdeelnemers (ook die mechanisch moeilijk te detecteren zijn, zoals voetgangers en fietsers);
 • karakteristieken van voertuigen die niet automatisch kunnen worden bepaald (zoals voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren, gemeentelijke voertuigen);
 • gedetailleerde opbouw van de intensiteiten tijdens spitsperiodes;

Kosten[]

Bij langdurige tellingen is deze methode erg kostbaar, omdat er dan veel mens-/arbeidsuren in het onderzoek moeten worden gestoken.

Bronnen[]

CROW, Tellen en meten in het verkeer: leidraad voor het uitvoeren van eenvoudig verkeersonderzoek, juni 1994


-> Terug naar weggebonden meetsystemen

Advertisement