WikiaWerkingsprincipeEdit

Systemen voor kentekenherkenning registreren op verschillende locaties objecten door middel van het registreren van de kentekenplaten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van camera's gepositioneerd op meerdere plaatsen in het netwerk. Met de ingewonnen tijdstippen waarop voertuigen passeren, is het systeem in staat om op specifieke, vooraf gedefinieerde trajecten de actuele reistijden, trajectsnelheden en herkomst- bestemmingspatronen te bepalen.

Om de reistijden of trajectsnelheden te kunnen bepalen, worden op het begin- en eindpunt van het te bemeten traject boven elke rijstrook camera's gemonteerd. Die maken van elk passerend voertuig een foto, soms met behulp van infrarood om de passage van het voertuig waar te nemen. In de lokale verwerkingsunit wordt het camerabeeld verwerkt met behulp van een videoalgoritme, om het kenteken van het voertuig te herkennen.

Het kenteken en de bijbehorende passagetijd worden naar de centrale verwerkingsunit gestuurd. Deze vergelijkt de gegevens van het beginpunt met de gegevens van het eindpunt. Als het voertuig op beide locaties wordt geregistreerd, kunnen de reistijd, de bijbehorende trajectsnelheid van het voertuig en een herkomst-bestemmingspatroon (bij gebruik van meerdere cameralocaties in het netwerk worden berekend. De reistijden en snelheden worden berekend op basis van de afstand tussen de meetlocaties en de geregistreerde tijdsduur. Voor een reistijdmeting worden de reistijden van diverse voertuigen gecombineerd, zodat per tijdsperiode een gemiddelde reistijd kan worden bepaald tussen begin- en eindpunt.

De kwaliteit van het systeem is sterk afhankelijk van het aantal voertuigen dat geïdentificeerd wordt door zowel de camera aan het begin van het traject als de camera aan het eind van het traject, in dat geval is er sprake van een voertuig-match. Hoe hoger het percentage voertuig-matches is, hoe betrouwbaarder de berekende gegevens. Het systeem bepaalt namelijk bijvoorbeeld aan de hand van het gemiddelde van de reistijden van de voertuigen waarvan een voertuig-match beschikbaar is de gemiddelde reistijd over het traject voor tijdsperiode x.

Cameras trajectcontrole

Het is mogelijk om de camera's niet boven alle aanwezige rijstroken te plaatsen, maar slechts boven één rijstrook. Het nadeel hiervan is dat er substantieel minder voertuig-matches zijn. Waardoor er minder gegevens beschikbaar zijn om de resultaten (reistijden, voertuigsamenstelling, snelheden, herkomst-bestemming) te bepalen. Daarnaast is de nauwkeurigheid van de gemiddelde reistijd minder, aangezien de snelheidsverschillen tussen de rijstroken niet worden meegenomen bij het bepalen van de gemiddelde reistijd. Het voordeel van het plaatsen van één camera is dat de kosten een stuk lager liggen en toch een beeld kan worden gevormd van de verkeerssituatie.

ToepassingEdit

Trajectcontrolesysteem

Het gebruik van camera's in combinatie met kentekenherkenning kent meerdere functionaliteiten:

 • reistijdmetingen
 • snelheidshandhaving door middel van (trajectcontrole)
 • verkeerssamenstelling, op basis van de RDW gegevens. Immers, motoren, auto’s en bussen/vrachtwagens hebben eigen beginletters van hun kentekens.
 • herkomst-bestemmingspatroon
 • verkeersintensiteiten, de nauwkeurigheid hiervan is echter beperkt, aangezien niet alle passerende voertuigen worden geregistreerd en niet altijd het kenteken correct kan worden vastgesteld.

Met het gebruik van kentekenherkenning voor alle vijf de toepassingen is zowel in Nederland als in het buitenland veel ervaring opgedaan. Enkele voorbeelden zijn:

Bij systemen voor kentekenherkenning speelt privacygevoeligheid een belangrijke rol. Met name het opslaan van gegevens van kentekens ligt gevoelig. Bij reistijdmetingen worden de gegevens daarom binnen de systeemgrenzen gebruikt en worden ze niet aan andere systemen verstrekt voor gebruik door andere doeleinden. Bij trajectcontrole worden de gegevens van de kentekens alleen gebruikt indien de maximumsnelheid wordt overschreden; in de andere gevallen blijven de gegevens binnen het systeem.

De beelden van de camera’s die gebruikt worden voor kentekenherkenning zijn veelal niet geschikt om centraal te bekijken. De beelden zijn namelijk gericht op de kentekens of omtrek van de voertuigen en niet op het overall verkeersbeeld. Ze brengen over het algemeen maar een klein wegvlak in beeld, waarbinnen alleen individuele voertuigen herkend hoeven te worden.

KenmerkenEdit

BeschikbaarheidEdit

Het is niet altijd mogelijk om de (kentekens van) passerende voertuigen te registreren, omdat het kenteken niet altijd correct kan worden gelezen. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Het kenteken kan vuil of onduidelijk zijn. Het kenteken kan niet leesbaar zijn omdat het camerabeeld niet duidelijk genoeg was. Maar ook kunnen kentekens niet bepaald worden doordat voertuigen dicht achter een ander voertuig rijden, waardoor het beeld wordt afgeschermd en het kenteken niet zichtbaar is.

ActualiteitEdit

Binnen het systeem zijn de gegevens binnen een minuut tot enkele minuten bekend. De precieze tijd is afhankelijk van het type communicatiesysteem dat wordt gebruikt. Zodra de gegevens van beide meetlocaties (begin- en eindpunt) in het centrale systeem zijn verwerkt, is de reistijd direct bekend in de database en daarmee inzichtelijk. De tijdsduur voordat de reistijd wordt weergegeven in de database is afhankelijk van de trajectlengte. Hoe langer het traject en/of hoe lager de snelheden hoe later de verwerkte gegevens beschikbaar zijn voor toepassing. Indien het traject te lang is en de metingen gebruikt worden voor het tonen van actuele reistijden is het mogelijk dat de berekende reistijden bij lange na niet meer actueel zijn.

FlexibiliteitEdit

De systemen voor kentekenherkenning worden in het algemeen als 'vaste' installaties geleverd. Er zijn echter ook tijdelijke, mobiele installaties leverbaar. De mobiele installaties worden in het algemeen toegepast voor het verkrijgen van herkomst- en bestemmingspatronen.

GegevenstypeEdit

Met het kentekenherkenningssysteem kunnen de volgende gegevens worden gemeten of bepaald:

 • intensiteit (beperkte nauwkeurigheid),
 • trajectsnelheid,
 • reistijd,
 • voertuigcategorie, veelal door middel van kentekensyntax,
 • herkomst/bestemmingspatroon.

RealisatieEdit

Bij de realisatie van deze systemen moet rekening worden gehouden met een doorlooptijd van een maand tot enkele maanden. Dit is afhankelijk van zaken zoals de levertijd, de installatie/montage en het in werking stellen van het systeem. De camera's worden bij voorkeur op locaties geplaatst waar voertuigen weinig van rijstrook wisselen, aangezien anders een substantieel deel van de voertuigen niet wordt geregistreerd. Op kruispunten zijn er over het algemeen meer rijstroken, doordat er opstelvakken in verschillende richtingen zijn. Als systemen dichtbij een kruising worden geplaatst, zijn er meer camera's nodig en worden de systeem duurder. Om extra kosten te besparen moet vantevoren duidelijk worden bepaald over welke trajecten de gemiddelde reistijden nuttig en nodig zijn.

De camera's kunnen aan masten of portalen worden bevestigd. Als er bestaande masten, portalen of eventueel kunstwerken in de buurt staan, kunnen deze ook worden gebruikt. Zolang de camera's maar goed zicht hebben op een rijstrook.

OnderhoudEdit

De camera’s moeten regelmatig worden gecontroleerd op de juiste werking van het systeem, om de nauwkeurigheid van de waarnemingen te waarborgen. Voorts wordt aanbevolen om de lens ca. 1 x per jaar schoon te maken.

Als een camera boven een weg hangt is bij defect in de regel een wegafzetting noodzakelijk. Vooral op drukke locaties wil de wegbeheerder een wegafzetting doorgaans beperken, waardoor de werkzaamheden worden gecombineerd met andere projecten. Hierdoor kan de beschikbaarheid van de systemen afnemen.

KostenEdit

De kosten voor een kentekenherkenningssysteem liggen in de ordegrootte van 25.000 - 30.000 euro (bron: Gemeente Rotterdam), afhankelijk van het aantal camera's en het aantal rijstroken dat gemeten wordt per camera. Bij een kentekenherkenningssysteem voor trajectmetingen zijn minimaal 2 meetpunten nodig. Bij veel leverancies is het ook mogelijk om een dienst af te nemen (bijvoorbeeld de levering van reistijdinformatie), in plaats van de aanschaf van het materiaal. Hieraan zijn wel andere kosten verbonden, die afhankelijk zijn van de tijdsperiode en de nauwkeurigheid van te leveren gegevens.

BronnenEdit

Gemeente Rotterdam, Monitoring Rotterdam DP3: Vergelijking potentiële meetsystemen, Gemeente Rotterdam dS+V afdeling Verkeer en Vervoer, maart 2006

Hillen, Monitoring ten behoeve van reistijdinformatie, AGV in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer, september 2006

Salomons, Outlier removal in camera based travel-time data of the Delft camera network, TU Delft faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen afdeling Transport & Planning, 2007

Openstaande vragenEdit

 • Wat zijn de exacte kosten van een kentekenherkenningssysteem? En hoe zijn die kosten onder te verdelen?
 • Wat zijn de kosten voor het onderhoud en beheer van het kentekenherkenningssysteem?


-> Terug naar weggebonden meetsystemen

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.