Verkeersmanagement
Advertisement


Regionale verkeersmonitoring kan voor een groot aantal toepassingen worden gebruikt. Dit handboek onderscheidt vijf toepassingsgebieden, te weten beleid, dynamisch verkeersmanagement, actuele verkeersinformatie, ontwikkeling en evaluatie van maatregelen en wetenschappelijk onderzoek. Elke toepassing heeft zijn eigen informatiebehoeften en stelt specifieke eisen en wensen aan de inwinning en bewerking van gegevens.

Inleiding[]

Regionale verkeersmonitoring wordt toegepast door verschillende gebruikersgroepen, die daarvoor elk hun eigen doelen en beweegredenen hebben. Voor alle gebruikersgroepen en toepassingen geldt dat ze informatie nodig hebben om het verkeer in de regio te kunnen managen. Deze informatie kan geheel of gedeeltelijk worden verkregen via monitoring van de verkeersstromen op het wegennet.

De gegevens die met behulp van monitoringssytemen worden ingewonnen, kunnen ook voor verschillende doeleinden worden gebruikt. In dit handboek wordt onderscheid gemaakt in vijf toepassingsgebieden:

  1. Verkeersmonitoring voor beleid;
  2. Verkeersmonitoring voor dynamisch verkeersmanagement;
  3. Verkeersmonitoring voor actuele verkeersinformatie;
  4. Verkeersmonitoring voor ontwikkeling en evaulatie van maatregelen;
  5. Verkeersmonitoring voor onderzoek;

Dit artikel gaat in algemene zin in op het opzetten van een monitoringssysteem, de toepassingsgebieden waarvoor monitoring wordt gebruikt en de eisen aan de informatie die met verkeersmonitoring wordt verkregen.

Toepassingsgebieden[]

Dit handboek maakt onderscheid in vijf toepassingsgebieden voor regionale verkeersmonitoring. Deze toepassingen zijn nader beschreven in afzonderlijke artikelen. Daarin wordt toegelicht welke informatiebehoeften gewenst zijn bij de verschillende toepassingen en welke eisen aan deze informatie worden gesteld.

Verkeersmonitoring voor beleid

De monitoringsgevens worden gebruikt voor het toetsen van de doelstellingen uit het verkeersbeleid van (bijvoorbeeld) een provincie, gemeente of regio. De verkeersgegevens kunnen worden gebruikt om te toetsen of de beleidsdoelstellingen zijn behaald en of de maatregelen en programma’s het gewenste effect hebben. De informatiebehoefte die vanuit deze toepassing ontstaat, kan zeer divers zijn. Een voorbeeld is om de intensiteit en het aandeel vrachtverkeer op een bepaald traject te toetsen. Andere voorbeelden zijn of de weg wordt gebruikt volgens de gestelde verkeersfunctie, of het monitoren van de totale intensiteit om de groei van het wegverkeer te bepalen.


Verkeersmonitoring voor dynamisch verkeersmanagement

De DVM-maatregelen worden aangestuurd door actuele verkeersgegevens. Met behulp van de real-time informatie uit de monitoringssystemen kunnen de weggebruikers worden geïnformeerd of geadviseerd over hun route en de verkeerssituatie. Ook kunnen de weggebruikers worden gewaarschuwd of kunnen de verkeersstromen worden gestuurd en geregeld. Intensiteiten en snelheden, ingewonnen met inductielussen, worden bijvoorbeeld bewerkt tot fileinformatie (filelengtes of reistijden). Vervolgens worden ze via DRIP's aan de weggebruiker bekend gemaakt.
A50-drip.jpg


Verkeersmonitoring voor actuele verkeersinformatie

Voor het verstrekken van actuele pre-trip en in-car verkeersinformatie aan de reizigers, zijn gegevens nodig over de actuele situatie van verkeersstromen op het gehele wegennet. Verkeersinformatie is informatie die inzicht geeft in de stand van zaken op de weg, zoals files, vertragingen, omleidingen, incidenten. Een reiziger kan bijvoorbeeld voor aanvang van de reis via de site van de ANWB de verkeersinformatie raadplegen.
Bron: ANWB


Verkeersmonitoring voor ontwikkeling en evaluatie van maatregelen

Voor het ontwikkelen van verkeersmanagementmaatregelen en voor het evalueren van de effecten van de maatregelen, is informatie over de verkeerssituatie nodig. Verkeersmonitoring kan in dit kader worden gebruikt om knelpunten in kaart te brengen, voor het ontwikkelen van maatregelen middels een analyse van de verkeerssituatie en voor het evalueren van maatregelen. Verkeersgegevens zoals intensiteiten, reistijden en snelheden worden gebruikt om het effect van bijvoorbeeld de 80 km/u-maatregel te evalueren. Hiertoe wordt een data-analyse uitgevoerd, waarbij de voorsituatie wordt vergeleken met de verkeerssituatie na invoering van de maatregel.
Onderzoek.JPG


Verkeersmonitoring voor onderzoek

Voor fundamenteel verkeersonderzoek zijn de gegevens uit de verkeersmonitoring zeer nuttig, vooral voor het bieden van nieuwe inzichten in het veld van de verkeerskunde. Met onderzoek wordt getracht de achterliggende processen van het verkeer te doorgronden en te beschrijven. Theorieën en modellen die hiervan het resultaat zijn, helpen met het voorspellen van toekomstige situaties en met het bepalen van de effecten van toekomstige maatregelen. Zo kan bijvoorbeeld een model worden ontwikkeld dat de relatie weergeeft tussen de acceleratie en de volgafstanden. Zo’n volgmodel is vaak weer onderdeel van een online-model om de verkeerssituatie te voorspellen.

Bron: Harms, 80 km/u vetraagt?

Het proces van informatieverzameling[]

Bij het opzetten van een monitoringsproject moeten verschillende aspecten worden meegenomen. Onderstaande figuur laat de technische kant van de monitoring zien. De organisatorische kant van monitoring wordt besproken in het artikel over Organisatie van regionale verkeersmonitoring.

Onderstaand figuur geeft het verband tussen de toepassingen, de informatiebehoefte, de gegevensinwinning en gegevensbewerking weer.


Overzicht toepassingen.jpgToelichting figuur

De figuur representeert de denkwijze voor het opzetten van een systeem om de gewenste informatie voor toepassingen van verkeersmonitoring te verkrijgen. Eerst wordt bepaald voor welke toepassing monitoring benodigd is. In het handboek is onderscheidt gemaakt in vijf toepassingsgebieden: beleid, dynamisch verkeersmanagement, actuele verkeersinformatie; ontwikkeling en evaluatie van maatregelen; onderzoek.

Op basis van de toepassing wordt bedacht welke informatie nodig is: de informatiebehoefte. Voor de benodigde informatie worden kwaliteitseisen opgesteld: actualiteit, aggregatieniveau, nauwkeurigheid, beschikbaarheid en frequentie inwinperiode. Om de gewenste informatie te verkrijgen moeten ruwe gegevens ingewonnen worden met behulp van meetsystemen. In veel gevallen zullen deze ruwe gegevens moeten worden bewerkt tot de gewenste informatie. Dit gebeurt bijvoorbeeld met behulp van datafusie, algoritmes of verkeersmodellen, die als input gebruik maken van de ruwe gegevens.

In de operationele fase van het systeem ligt de nadruk binnen het plaatje op het (continue) inwinnen van gegevens en het (automatisch) bewerken tot de gewenste informatie.Afhankelijk van het toepassingsgebied van verkeersmonitoring heeft een gebruiker (bijvoorbeeld wegbeheerder, beleidsmedewerker, verkeerskundige, wetenschapper of service-provider) een bepaalde informatiebehoefte. Om de gewenste informatie te verkrijgen, moeten gegevens over de verkeersstromen op het wegennet worden ingewonnen. De ingewonnen gegevens leiden niet in alle gevallen direct tot de gewenste informatie. Vaak moeten de ingewonnen (ruwe) gegevens nog worden bewerkt. Met behulp van modellen, datafusie en algoritmes kunnen de ruwe gegevens worden verwerkt tot bruikbare informatie.

Eisen aan de informatie[]

Elke toepassing stelt zijn eigen eisen aan de informatie, meetsystemen en dataverwerking. De kwaliteit van de informatie wordt bepaald door de kwaliteit van de ingewonnen gegevens (en dus van het meetsysteem) en de mate waarin de dataverwerking de kwaliteit van de gegevens verbetert of beperkt.

Denk bij het formuleren van eisen en wensen aan de informatiebehoefte (en daarmee aan het inwinnen en bewerken van verkeersinformatie) aan de volgende aspecten:

Actualiteit

geeft het tijdsverschil weer tussen de meting en het beschikbaar hebben van de gegevens. Indien gegevens direct na de meting beschikbaar en bruikbaar zijn, is er sprake van een hoge actualiteit. Een hoge mate van actualiteit is met name van belang bij real-time informatieverstrekking. Voor bijvoorbeeld beleidsdoeleinden of onderzoek is de actualiteit van de gegevens van minder groot belang dan bij het aansturen van dynamisch verkeersmanagementmaatregelen of het verstrekken van actuele verkeersinformatie.

Aggregatieniveau

Het aggregatieniveau is de mate waarin de informatie of de ingewonnen gegevens worden geaggregeerd. Bijvoorbeeld: de individuele voertuigmetingen worden teruggeschaald naar 15 minuutgemiddelden. Voor beleidsdoeleinden kan worden volstaan met een hoog aggregatieniveau; dit is namelijk gericht op de hoofdlijnen. Voor dynamisch verkeersmanagement en verkeersinformatie kunnen de gegevens veel minder ver worden geaggregeerd. Het aggregatieniveau hangt ook samen met de actualiteit. Een hoger aggregatieniveau leidt tot een lagere actualiteit. Zo is voor een filewaarschuwingssysteem een laag aggregatieniveau benodigd. Je wilt immers precies en snel weten of er stroomafwaarts voertuigen rijden met een lage snelheid om de voertuigen stroomopwaarts te waarschuwen.

Nauwkeurigheid

geeft aan in hoeverre een gemeten of berekende waarde overeenstemt met de daadwerkelijke waarde. Indien honderd auto’s over een weg rijden en het monitoringsysteem er maar 25 meet, dan is het meetsysteem niet nauwkeurig. Een hoge mate van nauwkeurigheid is met name van belang bij een gedetailleerde informatiebehoefte. Voor dynamisch verkeersmanagement en verkeersinformatie is de nauwkeurigheid van de informatie van groot belang, omdat de informatie direct naast het werkelijke beeld wordt getoond. Als de informatie niet overeenkomt met de feitelijke situatie verliest de weggebruiker het vertrouwen in het systeem. De nauwkeurigheid voor onderzoek en evaluatie moet voldoende zijn om het gewenste effect aan te kunnen tonen. Als bijvoorbeeld de volgafstanden tussen auto’s wordt onderzocht, is het niet erg als de snelheden niet heel nauwkeurig zijn maar is het wel van belang dat alle voertuigen worden gedetecteerd. Nauwkeurigheid kan in sommige gevallen worden verbeterd door het gebruik van modellen.

Beschikbaarheid

geeft aan hoe vaak een meetwaarde beschikbaar is voor gebruik (door het systeem, het model, de analist, enzovoort). Dit wordt bijvoorbeeld uitgedrukt in een percentage van de tijd. Voor onderzoek en ontwikkeling en voor de evaluatie van maatregelen is het van belang dat er een voldoende grote steekproef beschikbaar is om de effecten te onderzoeken. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de informatie is in dat geval minder erg. Voor de toepassing van monitoring voor de aansturing van dynamisch verkeersmanagementsystemen of verkeersinformatiesystemen, is het wel van belang dat de informatie altijd beschikbaar is. Indien de informatie niet beschikbaar is, werken de systemen namelijk niet. dit kan leiden tot ontevreden weggebruikers, extra vertragingen of zelfs onveilige verkeerssituaties.

Frequentie van de inwinperiode

Hiermee wordt bedoeld de periode(s) en intervallen waarover gegevens worden ingwonnen. Er kan continu worden gemonitord. Of er kan een periodiek monitoringssysteem worden gebruikt, waarbij bijvoorbeeld voor een periode van een aantal weken het verkeer wordt gemonitord. Voor het monitoren van de verkeersstromen voor het evalueren van maatregelen zijn metingen nodig van een representatieve periode vóór het instellen van de maatregel én van een zelfde periode in de nasituatie. De verkeersdruk moet dan wel ongeveer overeenkomen met de meetperiode uit de voorsituatie. In dit geval kan dus worden volstaan met twee periodieke metingen, waarbij de metingen overigens wel afkomstig kunnen zijn uit continue meetsystemen . Voor actuele verkeersinformatie is het daarentegen van belang dat de informatie continu beschikbaar is. De reiziger moet namelijk op elk moment van de dag kunnen beslissen over modaliteit en route.

Openstaande vragen[]

Er zijn geen specifieke openstaande vragen. Aanvullingen zijn welkom.

Advertisement