Wikia


InleidingEdit

De kwaliteit van reisinformatie is afhankelijk van elke afzonderlijke stap in het verkeersmonitoringsproces. De inwinning, bewerking en verwerking van gegevens uit het monitoringssysteem zijn stuk voor stuk van invloed op de kwaliteit en betrouwbaarheid van reisoinformatie. Om deze kwaliteit te kunnen beheersen heeft Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer in 2004 onderzoek uitgevoerd naar deze zogenoemde ketenkwaliteit. Het onderzoek had betrekking op de monitoring van het hoofdwegennet, maar de opzet en uitkomsten van het onderzoek kunnen ook op regionaal niveau worden vertaald. Het draait vooral om een heldere verdeling van rollen en verantwoordelijkheden. Dit artikel geeft een samenvatting van het AVV-onderzoek en gaat daarna nog kort in op de realisatie van de voorgestelde plannen.

Opzet kwaliteitsbeheersing over de ketenEdit

Het rapport 'Ketenkwaliteit reisinformatie' beschrijft welke partners in het proces van de informatie-inwinning een rol hebben. Bij elke partner wordt vervolgens aangegeven welke verantwoordelijkheid zij heeft binnen het gehele proces. Om de kwaliteit door de hele keten te bewaken, wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds een tactische groep ketenpartners en anderzijds een strategische groep ketenkwaliteit (zie onderstaande figuur).

Ketenkwaliteit

De tactische groep bestaat uit direct betrokkenen van de partners, en ziet er op toe dat de kwaliteit in het dagelijkse proces gewaarborgd blijft. De strategische groep heeft een brede adviserende rol binnen het proces en zorgt voor een goede communicatie tussen serviceproviders en Rijkswaterstaat. Hieronder wordt aangegeven welke verantwoordelijkheden de partners dragen in de verschillende fasen van het monitoringsproces.

InwinnenEdit

Het inwinnen van verkeersgegevens op het hoofdwegennet is de verantwoordelijkheid van de regionale directies van Rijkswaterstaat. Zij worden ondersteund door de specialistische diensten, met name [www.rws-avv.nl/ AVV] en [www.rijkswaterstaat.nl/rws/agi/home/ AGI]. RWS maakt overigens verschil tussen het functionele beheer van de gegevens en het beheer en onderhoud van de inwinsystemen.

De (online) gegevens worden ingewonnen door de vijf verschillende verkeerscentrales. Deze staan onder verantwoordelijkheid van de regionale verkeersmanager van de betreffende regionale RWS-directie. De verkeersmanagers zijn verantwoordelijk voor het hele gebied waarin hun verkeerscentrale opereert. Zij behartigen ook de belangen van de andere regionale diensten die door hun verkeerscentrale worden bediend.

Van elke dienst is de Regionale Infraprovider verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de meetsystemen. Zij worden hierbij ondersteund door de Adviesdienst Geo-Informatie en ICT (AGI). Voor de uitvoering van het onderhoud beschikken de meeste regionale RWS-directies over een elektromechanische dienst. AGI hoeft slechts in een beperkt aantal situaties te worden ingeschakeld.

BewerkenEdit

Het bewerken van de ruwe data tot basisinformatie gebeurt onder de verantwoordelijkheid van het verkeerscentrum Nederland. De basisinformatie bestaat uit file-informatie, reistijden, verkeersprognoses en dergelijke. De verantwoordelijkheid voor het verzamelen, bewerken en verspreiden van deze informatie ligt bij de Meldkamer van het VCNL. In geval van een calamiteit verschuift deze verantwoordelijkheid naar de crisiscoördinator.

DistribuerenEdit

De distributie is in handen van marktpartijen, de zogenoemde Value Added Service Providers. Deze marktpartijen zijn grotendeels zelf verantwoordelijk voor het borgen van hun eigen kwaliteit. Via de tactische groep ketenpartners zijn ze betrokken bij het proces van inwinnen en bewerken, omdat die onderdelen een belangrijke invloed hebben op de kwaliteit van hun eindproduct.

Kwaliteitsbeheersing in de praktijkEdit

Nadat in juli 2004 de hierboven geschetste structuur was bedacht, is Rijkswaterstaat met de implementatie begonnen. Allereerst werd een Service Level Agreement (SLA) opgesteld, waarin alle partijen zich akkoord verklaarden met de voorgestelde verantwoordelijkheden. Daarnaast zijn op een aantal gebieden processen in gang gezet die de kwaliteit over de hele keten moeten waarborgen en verbeteren.

Op het niveau van inwinnen zijn in het kader van het Nationaal Datawarehouse afspraken gemaakt over de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid die de inwinsystemen moeten leveren. Deze maatstaven worden nu gebruikt door de regionele RWS-directies, om te bepalen aan welke kwaliteitseisen hun meetsystemen moeten voldoen.

Om de bewerking van gegevens en de invloed daarvan op de uiteindelijke kwaliteit in kaart te brengen, is AVV het Da Vinci-project gestart. In dit project wordt de hele reisinformatieketen doorgelicht én wordt gekeken wat de kwaliteitsniveaus en -invloeden zijn van de verschillende stappen. Meer informatie hierover is te vinden via Kwaliteitsmonitoring, het da Vinci project.

De implementatie van het kwaliteitsplan is goed verlopen. Het heeft duidelijk positieve effecten op de kwaliteit van reisinformatie door de hele keten heen. Het blijft echter moeilijk om de kwaliteit van de uiteindelijke informatie goed te meten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van tevredenheidsonderzoek bij de gebruikers. Deze onderzoeken geven tot nu toe een positief beeld. Ruimte voor verbetering is er echter nog altijd en die verbeteringen zijn belangrijk, omdat de vraag naar betrouwbare reisinformatie steeds groter wordt en nieuwe toepassingen hogere eisen stellen aan de kwaliteit van de monitoringsresultaten.

Om gebruik te maken van de groeiende mogelijkheden kwalitatief hoogstaande informatie aan reizigers aan te bieden, moet de kwaliteit van gegevens en informatie door de hele keten gewaarborgd blijven en verbeterd worden. Dit kan alleen door een continu proces van kwaliteitsbeheersing te voeren en het kwaliteitsbewustzijn kwaliteit bij alle partners in de keten te optimaliseren.

Openstaande vragenEdit

Op dit moment zijn er geen openstaande vragen. Aanvullingen en correctie zijn welkom.

Peter de Groot (Rijkswaterstaat VCNL) meldt te verwachten dat de tekst in juli 2007 op onderdelen
zal dienen te worden worden geactualiseerd i.v.m. wijzigigen in organisatie en werkwijze.

BronnenEdit

Ketenkwaliteit reisinformatie,Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer , Rotterdam, Juli 2004 Telefonisch interview ir. Henk Stoelhorst, AVV Rijkswaterstaat, 26 februari 2007.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.