Verkeersmanagement
Advertisement


De Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen gebruikt een online simulatie om weggebruikers te informeren over de verkeerssituatie op het hoofdwegennet. Op de site www.autobahn.nrw.de zijn zowel de actuele als de te verwachten verkeersstromen te zien, aangevuld met gegevens over afzettingen en werkzaamheden. Dankzij dit OLSIM-project (OnLine SIMulatie) kunnen weggebruikers hun reis beter plannen qua route en tijd. Hierdoor wordt de hoeveelheid autoverkeer beter gespreid en het netwerk efficienter benut.

Inleiding[]

Het autosnelwegennet van Nordrhein Westfalen zit overvol. Er treedt meer en meer congestie op. Met name in het Roergebied en rondom Keulen groeit de vervoersvraag steeds vaker boven de capaciteit van het netwerk uit. Om de congestie tegen te gaan zonder de aanleg van nieuwe infrastructuur, wordt gezocht naar methoden om het bestaande wegennet optimaal te benutten. Een van deze methoden is het aanbieden van verkeers informatie over de huidige en toekomstige situatie door middel van het OLSIM-project. Nordrhein Westfalen is een gebied zo groot als Nederland, met ook een autosnelwegnet van vergelijkbare grootte. De deelstaat telt 18 miljoen inwoners. Deze hoge bevolkingsdichtheid betekent dat de economische belangen én de verkeersdruk groot zijn.

Wegennet Nordrhein Westfalen

Doel van het project[]

Doel van het OLSIM-project is om weggebruikers actuele verkeersinformatie aan te bieden, zodat zij hun reis vooraf kunnen aanpassen. Wanneer gebruikers van het netwerk betere informatie hebben over de doorstroming op de snelweg, kunnen zij hiermee rekening houden bij de keuze van hun route en het tijdstip van vertrek. Hierdoor wordt het verkeer beter over het netwerk verdeeld, zowel in plaats als in tijd. Zodoende wordt de capaciteit van de bestaande infrastructuur beter benut. Om een aanpassing van het gedrag mogelijk te maken, geeft OLSIM ook een beeld van de verkeerssituatie in het volgende uur. Continu wordt de situatie over 30 en over 60 minuten voorspeld.

Inwinnen van gegevens[]

De insteek van het OLSIM-project is om reeds aanwezige verkeersinformatie aan de weggebruikers beschikbaar te stellen. Hier volgt een overzicht van de aanwezige meetinstrumenten en de gegevens die daarmee gegenereerd worden:

Het belangrijkste onderdeel van het OLSIM-project zijn de inductielussen. Verspreid over het autosnelwegnetwerk van Nordrhein-Westfalen zijn in totaal vierduizend inductielussen aanwezig. Deze lussen leveren net als in Nederland iedere minuut gegevens over intensiteit en gemiddelde snelheid.

Om een realtime beeld te kunnen geven van incidenten en afsluitingen worden - behalve de lussen - ook andere gegevensbronnen gebruikt. Zo staan er verspreid over het hele netwerk ongeveer 1.800 Matrixborden opgesteld. De berichten die op deze panelen verschijnen, worden centraal verzameld en dan aan de weggebruikers doorgegeven. Daarnaast worden in de database ook alle werkzaamheden en wegafsluitingen verzameld, met een inschatting van de impact op de verkeerssituatie.

De laatste gegevens die worden gebruikt, zijn de zogenoemde RDS/TMC berichten. Dit zijn meldingen over files, ongelukken en andere incidenten.

Al deze informatie wordt samengevoegd tot één coherent beeld voor de gebruiker; een java-applet op internet. In onderstaande figuur staat de architectuur voor de gegevensverwerking van het OLSIM-systeem uitgewerkt: Architectuur van het OLSIM verkeersinformatiesysteem

Binnen de architectuur zijn twee afzonderlijke vertrekpunten te onderscheiden: 1) De schatting van de huidige en toekomstige verkeerssituatie wordt gebaseerd op de lusdata (Traffic database current data). 2) De gegevens over incidenten - en hoe het verkeer daar onder verschillende omstandigheden op reageert - komen in de Traffic database secondary data. Deze secondary data wordt niet gebruikt door het verkeersmodel, maar wordt samen met de voorspelde verkeerssituatie getoond op de internetsite.

Voorspellen van de situatie met realtime microsimulatie[]

Om de doelstelling van het systeem te halen, is van belang dat de voorspelde verkeerstoestanden een hoge mate van betrouwbaarheid hebben. Vandaar dat het verkeersmodel aan hoge eisen moet voldoen; de betrouwbaarheid moet ook bij realtime berekeningen gehandhaafd blijven. In het OLSIM-project is gekozen voor een cellular automata model. Dit micromodel kan nauwkeurig en efficient het hele netwerk realtime doorrekenen, voor een gedetailleerde beschrijving zie hoofdstuk 3 van Chrobook, Hafstein en Pottmeier. Alle gemeten lusdata komen direct in het model en gaan mee in de berekeningen. Op basis van historische verkeersdata wordt bij elke splitsing een kans berekend welke kant een voertuig op gaat. Het gebruik van een gedetailleerde H/B-matrix zou beter werken, maar hiervoor ontbreken de benodigde gegevens.

De kwaliteit van de voorspelling wordt continu gemonitord en weergegeven op de internetsite, dit gebeurd door de voorspelde waarden te vergelijken met de uiteindelijke gerealiseerde waarde. Over het algemeen wordt de situatie over 60 minuten met ongeveer 90 procent betrouwbaarheid voorspeld en die over 30 minuten met 95 procent betrouwbaarheid. Door lokale media is deze betrouwbaarheid met verschillende steekproeven onderstreept. Hoewel deze steekproeven weinig zeggen over de daadwerkelijke betrouwbaarheid van het systeem, zorgen ze wel voor acceptatie van het systeem bij het publiek.

Succesvol gebruik via internet[]

Op www.autobahn.nrw.de is de java-applet te vinden waar alle verkeersgegevens worden verzameld. Het hele netwerk van Nordrhein-Westfalen is te zien, waarbij in verschillende kleuren het zogenoemde service-level van de snelwegen wordt aangegeven. Dit scherm kan zowel voor de huidige situatie als voor de situatie over 30 of 60 minuten worden opgevraagd.

In het eerste jaar na de opening van de website (september 2002) steeg het aantal bezoekers van de site van 20.000 naar 200.000 per dag. Hiermee was al snel het succes van het project duidelijk. In hoeverre het primaire doel, de daadwerkelijke beïnvloeding van de routekeuze, wordt gehaald is moeilijk na te gaan en nog niet bekend.

Bronnen[]

Chrobook, Hafstein en Pottmeier "OLSIM: A New Generation of Traffic Information Systems"

Beschrijving OLSIM op NRW website

Advertisement