WikiaHet Ministerie van Verkeer en Waterstaat voert een programma uit om op korte termijn de groei van de files in Nederland te bestrijden. Een van de circa veertig projecten binnen dit programma betreft “Mobiliteitsinformatie via internet”. Middels dit project beoogt het ministerie te bewerkstelligen dat potentiële filerijders, meer dan tot op heden, voorafgaand aan de voorgenomen verplaatsing zich op de hoogte stellen van wat zij op hun weg aan vertragingen kunnen verwachten. Naar verwachting zal dit ertoe leiden dat zij op grond daarvan substantieel vaker de file mijden.

De afgelopen jaren zijn er reeds vele goede initiatieven genomen door de diverse partijen op dit terrein actief zijn, zowel marktpartijen (‘service providers’) als regionale overheden. Door middel van dit project willen we een impuls geven om gezamenlijk nog weer een stap verder te komen in het belang van de mobilist. Om tot een gezamenlijk beeld te komen van de gewenste richting en mogelijkheden worden belanghebbenden uitgenodigd om hun visie te geven; de daarbij te volgen werkwijze is beschreven in de uitnodiging aan belanghebbenden; u vindt hierin ook de hoofdlijnen van het project beschreven. De projectgroep heeft voorts haar eerste globale ideeën over de te realiseren functionaliteit en een mogelijke rolverdeling bij realisatie op papier gezet - als basis voor discussie.

Belanghebbenden wordt verzocht uiterlijk 23 november a.s. een (voorlopige) reactie te geven als eerste stap in het consultatieproces. Vragen over het project of het consultatieproces kunnen worden gesteld aan ir. J.P.F. Visser, tel. (010) 282 5829 / 06 5250 5553 E-mail

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.