Verkeersmanagement
Advertisement


Inleiding[]

Gegevens die uit meetsystemen komen, zijn vrijwel nooit direct bruikbaar als informatie voor de gebruiker. Een bewerkingsslag is nodig om uit de data de juiste informatie te halen. Daarnaast worden gegevens bewerkt om de kwaliteit van de uiteindelijke informatie te verbeteren. Dit proces wordt beschreven in de kwaliteitsartikelen. De bewerking van data kan in allerlei vormen worden gedaan. In dit handboek wordt een onderverdeling gemaakt naar algoritmes, modellen en datafusie. Deze drie onderdelen komen hier kort aan bod.

Overzicht toepassingen.jpg


Toelichting figuur

De figuur representeert de denkwijze voor het opzetten van een systeem om de gewenste informatie voor toepassingen van verkeersmonitoring te verkrijgen. Eerst wordt bepaald voor welke toepassing monitoring benodigd is. In het handboek is onderscheidt gemaakt in vijf toepassingsgebieden: beleid, dynamisch verkeersmanagement, actuele verkeersinformatie; ontwikkeling en evaluatie van maatregelen; onderzoek.

Op basis van de toepassing wordt bedacht welke informatie nodig is: de informatiebehoefte. Voor de benodigde informatie worden kwaliteitseisen opgesteld: actualiteit, aggregatieniveau, nauwkeurigheid, beschikbaarheid en frequentie inwinperiode. Om de gewenste informatie te verkrijgen moeten ruwe gegevens ingewonnen worden met behulp van meetsystemen. In veel gevallen zullen deze ruwe gegevens moeten worden bewerkt tot de gewenste informatie. Dit gebeurt bijvoorbeeld met behulp van datafusie, algoritmes of verkeersmodellen, die als input gebruik maken van de ruwe gegevens.

In de operationele fase van het systeem ligt de nadruk binnen het plaatje op het (continue) inwinnen van gegevens en het (automatisch) bewerken tot de gewenste informatie.

Algoritmes[]

Een algoritme is een serie bewerkingen of formules, waarmee gegevens tot informatie worden verwerkt. Dit gaat heel rechtlijnig: er worden gegevens in een systeem gestopt en er komt informatie uit. Dezelfde gegevens leiden altijd tot dezelfde informatie. Voorbeelden zijn het berekenen van reistijden uit lusgegevens zoals dat gedaan wordt in MoniBAS, en de verwijdering van outliers bij reistijdberekening met kentekenherkenning. Een bekend algoritme zit in het MoniCa-systeem. Hierbij worden de meetgegevens, elk passerend voertuig, omgezet in gemmddelde snelheden en intensiteiten per minuut, per vijf minuten en per vijftien minuten.

Modellen[]

Verkeersmodellen zijn een meer geavanceerde vorm van gegegevensbewerking. Op basis van de kennis van verkeersafwikkeling zijn modellen ontwikkeld die kunnen helpen bij het interpreteren van verkeersgegevens. Bovendien kunnen deze modellen data checken op consistentie, gaten in de metingen opvullen en uitspraken over toekomstige situaties doen. Dit alles wordt uitgebreid beschreven in de serie artikelen over verkeersmodellen.

Datafusie[]

De meest geavanceerde techniek van gegevensbewerking is datafusie. Hierbij worden meetgegevens vergeleken met een model en wordt op basis van de betrouwbaarheid van deze gegevens een uitkomst berekend. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende gegevensbronnen. Door deze bronnen efficient te combineren kan met minder monitoringsmiddelen meer informatie worden gegenereerd. Een uitgebreide beschrijving van de mogelijkheden en werking van datafusie is te vinden in de bijbehorende artikelen.

Inwinning en bewerking binnen netwerkregelsystemen[]

Het gebruik van algoritmes, modellen en datafusie wordt niet alleen gebruikt om de ruwe meetgegevens per wegvak te bewerken tot bruikbare informatie, maar ook om (indicatieve) gegevens te berekenen voor wegvakken en wegen waar geen actuele meetgegevens voor beschikbaar zijn. Deze 'data completion' wordt onder andere toegepast binnen netwerkregelsystemen. Binnen een netwerkregelsysteem worden geen afzonderlijke wegen of zelfs afzonderlijke wegvakken beschouwd maar wordt gekeken naar de verkeersafwikkeling binnen een aantal kruispunten of een netwerk van wegen. Met behulp van HB-matrices kan worden bepaald hoe het verkeer over het netwerk is verdeeld en welke routes er gevolgd worden. Deze informatie geeft in combinatie met andere historische data, een goed beeld van de verkeersafwikkeling op alle wegen en wegvakken. Met behulp van dit beeld kan met een beperkt aantal meetpunten, toch een inschatting gemaakt worden van actuele situatie op alle wegvakken.

De volgende systemen maken maken gebruik van deze netwerkbenadering, en een aantal zijn binnen dit handboek omschreven.

I-trac is een systeem voor monitoring, integratie en evaluatie van verkeerskundige informatie. I-trac verzamelt en verwerkt de verkeerskundige data die door lokale systemen worden gegenereerd. De ingewonnen data worden centraal opgeslagen, zodat andere systemen de gegevens kunnen gebruiken. Door toepassing van verschillende modules kan I-trac niet alleen de verkeersafwikkeling evalueren, maar ook de basis vormen voor integraal Dynamisch Verkeers Management. In dat geval worden de ingewonnen gegevens door I-trac, via bijvoorbeeld het netwerkregelsysteem Toptrac, in real-time teruggekoppeld naar de verkeerskundige systemen.
In Het Alkmaar RegelSysteem (HARS) zijn diverse maatregelen als verkeersregelinstallaties en DRIPs geïntegreerd in één regionaal verkeersmanagementsysteem rondom Alkmaar in de Provincie Noord-Holland. HARS beheerst het verkeer zelfstandig op basis van monitoringgegevens. Het gaat daarbij om het beter verdelen van verkeersstromen: een teveel op het ene netwerkdeel verschuift HARS naar een netwerkdeel dat ruimte over heeft. Het succes van verkeersmanagement valt of staat met de nauwkeurigheid van de monitoringgegevens. HARS verrijkt de data uit een beperkt aantal meetpunten met een verkeersmodel, zodat er een nauwkeurig en actueel verkeersbeeld van de regio ontstaat.

Openstaande vragen[]

  • Wie heeft er meer informatie over de systemen I-trac en HARS en kan een nieuw artikel binnen het handboek schrijven?
  • Kan de lijst met netwerkregelsystemen nog uitgebreid worden?
Advertisement